Podatki

Środowisko

Wniosek o oszacowanie szkód

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Informacja o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Podanie o akceptację wstępnego projektu i zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r suszy lub powodzi (Excel)

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r suszy lub powodzi (PDF)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

 

Podatki

Stawki podatku od nieruchomości 2020 rok

Deklaracja i informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Deklaracja i informacja o gruntach

Deklaracja i informacja o lasach

Podatek od środków transportowych 2017 rok – informacja

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1

broszura IL-1 – informacja o lasach

broszura IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

broszura IR-1- informacja o gruntach

OŚWIADCZENIE działalność gospodarcza

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzeniu stanu zaległości

 

Gospodarka odpadami

Deklaracja  o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami  komunalnymi

 

Nowe formularze podatkowe

Urząd Gminy Leoncin informuje, że osoby wobec, których obowiązek podatkowy powstaje po 1 lipca w związku z nabyciem gruntów, budynków (lokali) i budowli, są zobowiązane składać informacje i deklaracje w sprawie podatków na nowych formularzach obowiązujących zgodnie z niżej podanymi rozporządzeniami:

– Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. 2019 poz. 1104)

– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)