2 października 2019

INFORMACJA O GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI NA 2020 ROK

Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w  pojemnikach/workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, i tak:

1) w jednym worku z folii LDPE w kolorze niebieskim oznaczonym napisem „Papier” zbierane są: odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) w drugim worku z folii LDPE w kolorze zielonym oznaczonym napisem „Szkło” zbierane są: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła zarówno szkła białego jak i kolorowego;

3) w trzecim worku z folii LDPE w kolorze żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” zbierane są: odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

Odpady ulegające biodegradacji (liście, trawa …) przyjmowane są przez PSZOK Michałów 4C.

Wtorki, czwartki w godz. 1400 -1800,

Soboty w godz. 1000 – 1300.

Dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem odbywa się zbiórka dużych gabarytów z przed posesji. Gabarytów nie związanych z odpadami budowlanymi i remontowymi.

Jednocześnie przypominamy, że na terenie gminy dopuszcza się  stosowanie znormalizowanych pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów  komunalnych  o pojemności  120 l, 240 l, 1100 l. w zależności od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i metody gromadzenia odpadów komunalnych. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemnik leży po stronie właściciela nieruchomości. Przypominamy również o obowiązku umieszczenia nr porządkowego w widocznym miejscu na budynku.

Pojemniki opróżniane mają być raz na dwa tygodnie, worki z segregowanymi odpadami odbierane będą raz w miesiącu wg. harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców. Pojemniki oraz worki w dniach wyznaczonych harmonogramem wywozu mają być wystawione o godzinie 730  przed posesję w miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Telefon pod który należy zgłaszać reklamacje jest dostępny na harmonogramie. Nie wystawienie pojemników i worków w wyznaczonym terminie i godzinie skutkuje nieodebraniem odpadów.                                                                                                       

Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Leoncin zobowiązani będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na rachunek bankowy Gminy Leoncin 79 8011 0008 0040 0400 0273 0204. Istnieje możliwość wpłaty w Oddziale BS w Leoncinie bez pobierania opłaty od dokonywanej wpłaty.                                           

Segregując odpady miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi  26 zł.

Nie segregując odpadów miesięczna opłata od jednego mieszkańca wynosi 52 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *