29 kwietnia 2020

XXII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 04 maja 2020 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2020 roku.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2023.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 04 maja 2020 r. o godz. 11.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Analiza dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej.
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2019,
– sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy Leoncin),
– informację o stanie mienia Gminy Leoncin.
– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
2. Przedstawienie opinii dotyczącej wykonanie budżet oraz wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kalisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *